Word lid Bestel gratis

Druk verkeer en houtkachels grootste zorgen luchtkwaliteit in Leiden!

Greetje van Gruting en Anneke de Swart bieden de fractievoorzitters van de gemeente Leiden een brief aan namens het Longfonds.

Zie ook film, geluidsfragment en foto's op: Sleutelstad

 

Betreft: zorgen in uw gemeente over luchtkwaliteit

Leiden, 12 april 2018

Geachte fractievoorzitter

Het Longfonds feliciteert u en uw fractie van harte met uw benoeming voor de gemeenteraad. 

Gemeenten worden steeds belangrijker voor (de gezondheid van) hun inwoners. Door het verbeteren van de luchtkwaliteit kan de gezondheid van de inwoners van uw gemeente verbeterd worden. Want ook al voldoet Nederland (bijna overal) aan de Europese normen voor luchtkwaliteit, de lucht is verre van gezond. Mensen worden nog steeds ziek door vieze lucht of overlijden eraan.

Enkele feiten:

 • Naar schatting zijn er tot 12.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in Nederland door de huidige luchtkwaliteit.
 • Kinderen, ouderen en mensen met longziekten zijn extra gevoelig voor de effecten van blootstelling aan vieze lucht (fijnstof, stikstofdioxide en ozon).
 • De luchtkwaliteit veroorzaakt het ontstaan en verergeren van longziekten zoals astma, COPD en longkanker.
 • Nederland heeft ongeveer 1,2 miljoen longpatiënten waarvan ruim twee derde aangeeft ziek te worden van luchtvervuiling.
 • In veel gemeenten leidt het stoken van hout door particulieren tot problemen. Houtrook verergert de gezondheidsklachten van longpatiënten. De rook van houtkachels, open haarden, barbecues en vuurkorven is echter voor niemand gezond.
 • In het regeerakkoord is opgenomen dat er een nationaal actieplan luchtkwaliteit komt dat zich richt op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit. In dit actieplan gaan rijksoverheid, provincies en gemeenten samenwerken om de luchtkwaliteit in de komende jaren verder te verbeteren.

Het Longfonds heeft in de afgelopen weken campagne gevoerd om mensen bewust te maken van de lucht die zij inademen. Op de site van het Longfonds (www.longfonds.nl/gezondelucht) konden mensen de luchtkwaliteit in hun straat checken en hun lokale zorgen uiten. Zo’n 365.000 mensen hebben deze check gedaan. Ruim 40.000 mensen hebben hun grootste zorgen over de luchtkwaliteit in hun gemeente doorgegeven. De inwoners van Leiden geven aan zich vooral zorgen te maken over de slechte luchtkwaliteit in het algemeen maar vooral ook als gevolg van druk verkeer en houtkachels. Zij roepen u op om maatregelen te nemen.

Leiden kan een bijdrage leveren aan een betere luchtkwaliteit door te streven naar de gezondheidskundige advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Dit kan Leiden doen:

 • Neem maatregelen om de overlast van houtstook terug te dringen:
  • Een eerste stap in de goede richting is een stookverbod bij mist en windstil weer. Vlaanderen geeft het goede voorbeeld met een lokaal stookadvies https://www.vmm.be/lucht/luchtkwaliteit/stookadvies/wanneer-geven-we-sto....
  • Ontmoedig het stoken van hout in uw gemeente. Veel mensen zien een houtvuur als gezellig en zijn zich niet bewust van de schadelijkheid voor de gezondheid van henzelf en hun omgeving. Geef daarom voorlichting over de gezondheidsrisico’s van houtstook en roep mensen op om niet op hout te stoken. Start bijvoorbeeld een lokale voorlichtingscampagne of geef informatie bij het gemeentenieuws in lokale media.
  • Neem mensen die aangeven ziek te worden van de houtrook van hun buren serieus. Onderzoek de klacht, handhaaf waar nodig en stel bemiddeling tussen gehinderde en stoker beschikbaar.
  • Neem extra maatregelen rond locaties met relatief veel luchtverontreiniging, bijvoorbeeld rond drukke wegen:
  • Voer autoluwe / autovrije binnensteden en snelheidsbeperkingen in.
  • Weer vervuilende (diesel)auto’s bestelbussen en scooters uit de stad door het instellen en/of uitbreiden van een milieuzone.
  • Neem stimuleringsmaatregelen ter bevordering van zero-emissie mobiliteit.
  • Stimuleer lopen en het gebruik van de fiets, maar zorg dan ook voor voldoende parkeergelegenheid voor de fietsen.
  • Maak zero-emissie OV en stadsdistributie mede mogelijk.
  • Mensen met een longziekten, ouderen en kinderen hebben als eerste last van vieze lucht. Bescherm de groepen die extra gevoelig zijn voor de effecten van vieze lucht door geen voorzieningen voor kinderen en ouderen in de buurt van een hot spot te plaatsen, bijvoorbeeld
  • Bouw geen scholen of kinderdagverblijven naast snelwegen of drukke verkeerswegen.
  • Het werkt ook andersom: ook bij de aanleg van wegen zou hiermee rekening moeten worden gehouden.
  • Denk ook aan het terugdringen van uitstoot door andere bronnen zoals intensieve veeteelt, industrie, mobiele werktuigen en (binnen)scheepvaart.

 

Wij hopen dat u zich in de komende coalitieperiode gaat inzetten voor gezonde lucht, om daarmee de gezondheid van de inwoners van Leiden te verbeteren!

Met vriendelijke groet,

M.R. Rutgers MSc
Directeur Longfonds

 

Bijlage 1: Websites voor meer informatie

Longfonds:

 1. Ziek door houtrook https://www.longfonds.nl/nieuws/longfonds-pleit-voor-stookalarm
 2. Tips: wat kan ik doen? https://www.longfonds.nl/buitenlucht-en-je-longen/wat-kan-ik-doen
 3. Ziek door ongezonde lucht https://www.longfonds.nl/buitenlucht-en-je-longen/wat-adem-ik-in
 4. Wat adem ik in? https://www.longfonds.nl/buitenlucht-en-je-longen/wat-is-luchtvervuiling

 

Overheid:

 1. https://www.luchtmeetnet.nl/
 2. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/fysieke-omgeving/cijfers-context/luchtverontreiniging
 3. http://www.rivm.nl/media/milieu-en-leefomgeving/hoeschoonisonzelucht/
 4. http://www.atlasleefomgeving.nl/home
 5. http://www.pbl.nl/onderwerpen/luchtverontreiniging
 6. http://www.rivm.nl/Onderwerpen/K/Klimaatverandering/Klimaat_en_luchtverontreiniging
 7. https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/luchtkwaliteitverwachtingen-voor-nederland
 8. http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Veehouderij_en_gezondheid/Onderzoek_veehouderij_en_gezondheid_omwonenden_VGO
 9. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit

 

GGD in de regio o.a.:

 

Andere organisaties o.a.: